PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 2016/679 (GDPR),

AXIAL LOGISTICS SRL, cu sediul în România, București, B-dul Ficusului nr. 40, corp C, cam. 18, sector 1, înregistrată la OJRC-MB cu nr. J40/2702/2015 , având CUI nr. RO34194440, 1, în calitate de „Operator”, poate prelucra următoarele informații cu caracter personal:  

 1. nume și prenume;
 2. adresa de domiciliu / reședință / poștală;
 3. date privind actul de identitate (număr, serie, valabilitate, instituția emitentă);
 4. semnătura;
 5. numărul de telefon;
 6. adresa de poștă electronică.

Prelucrarea datelor dvs. personale se va realiza doar dacă:

 • v-ați dat consimțământul;
 • prelucrarea este necesară, pentru a vă furniza serviciile noastre dvs./angajatorului dvs.;
 • prelucrarea este necesară pentru a răspunde unei solicitări din partea dvs./angajatorului dvs.;
 • prelucrarea este necesară pentru a menținerelația noastră cu dvs./angajatorul dvs.;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale și reglementate.

Vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Datele cu caracter personal mai sus menționate vor fi prelucrate de AXIAL LOGISTICS SRL, în calitate de Operator;
 2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Operator în următoarele scopuri:

– contactare dvs. în vederea preluării gratuite a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, ca urmare a solicitării dvs.;

– contactarea dvs. în vederea soluționării solicitărilor transmise;

– asigurarea trasabilității deșeurilor, potrivit cerințelor legale;

– contabilitatea de gestiune;

– menținerea relației cu partenerii contractuali ai Axial Logistics SRL.

 1. Datele cu caracter personal:
 • nu vor fi transferate în alte state.
 • vor fi transferate către următorii destinatari, în baza acordului dvs. sau în baza unei obligații de raportare: ANAF, APM, Garda de Mediu.

Operatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal aparținând Persoanei Vizate către alte persoane decât cele menționate mai sus, cu excepția situației în care i se solicită în cadrul unei proceduri legale de către o autoritate publică.

Operatorul va stoca datele cu caracter personal în format fizic, pe suport de hârtie, la sediile sale, situate, după caz, în oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 229, Depozit C 36/H1,județul Ilfov, și în mun. Satu Mare, str. Depozitelor nr. 23, județul Satu Mare, și în format electronic, pe servere.

 1. Securitatea datelor

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul 679”), Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță, cu respectarea confidențialității și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dvs..

Identificarea și autentificarea. Operatorul  își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoana desemnata special in acest scop care acționează numai in temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.

Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal in baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minima a parolei, precum si obligația de a schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile si confidențiale.

Tipul de acces. Sunt accesate doar datele cu caracter personal prelucrate în scopul desfășurării relațiilor contractuale/ beneficierii de diverse servicii de către dvs..

Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.

Accesul in clădire si computerele. Clădirea este păzită de personal calificat si supravegheată video. Folosirea computerelor este supusă autentificării în baza parolelor folosite.

Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Folosirea computerelor. Computerele sunt protejate prin programe anti-virus. Procedurile interne interzic instalarea programelor de software de către personal neautorizat sau a programelor software din surse externe.

Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregită de sistemul de protecție prin faptul ca:

 • toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător, iar accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.
 • personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.
 1. Drepturile Persoanei Vizate:

Conform prevederilor Regulamentului 679, dvs. beneficiați de următoarele drepturi cu privire la datele personale furnizate:

 1. dreptul de acces: dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 2. dreptul la rectificare: dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 3. dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal în conditiile Regulamentului 679;
 4. dreptul la restricţionarea prelucrării: dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în conditiile Regulamentului 679;
 5. dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, în conditiile Regulamentului 679;
 6. dreptul de a se opune prelucrării datelor personale: dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;
 7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 679, care i-au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere la:

 • adresa sediului social, situat în București, sector 1, B-dul ficusului nr. 40, c.18;
 • formularul de contact de pe website;
 • 021 233 9441;
 • e-mail: comercial@axial-logistics.ro.
 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal. Încetarea prelucrării

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate: atat timp cât este necesar pentru desfășurarea relațiilor contractuale între Operator și Persoana Vizata, cu excepția datelor pentru care dispozițiile legale în vigoare impun obligația păstrării acestora pentru o anumită perioadă.

Operatorul va înceta să prelucreze datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate:

 • La momentul încetării raporturilor contractuale între Operator și Persoana Vizată; sau
 • La momentul exercitării dreptului de opoziție de către Persoana Vizată;

După încetarea prelucrării, datele personale ale Persoanei Vizate vor fi:

 • prelucrate în alt scop, cu consimțământul expres al Persoanei Vizate;
 • șterse;
 • distruse;
 • arhivate;
 • transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri de statistice, de cercetare istorică sau științifică;
 • transferate altui operator.

La momentul încetării prelucrării, Persoana Vizată va fi înștiințată în legătură cu destinația datelor sale cu caracter personal printr-o notificare trimisă de Operator în acest sens.

Acest Website este deținut de Axial Logistics SRL.

Te ajutăm să scapi gratuit de deșeurile electrice și electronice!

Parteneri:

Mulțumim partenerilor care sprijină efortul
SNC de a încuraja colectarea selectivă a DEEE și de a promova comportamentul responsabil față de mediu în comunitățile locale.